II Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

3 dni | 18 prelekcji i warsztatów | Ponad 20 ekspertów

Centrum Konferencyjne NIMBUS | Warszawa
13-15 marca 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Przepisy sektorowe (wprowadzające RODO)

Panel 1

Wdrożenie RODO w Polsce – największe wyzwania i problemy
8.30 – 9.00 – Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji 

Zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych związane z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
9.00 – 9.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

Administracja publiczna – najważniejsze zmiany przepisów istotne dla sektora publicznego
9.30 – 10.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego (KPA)
 • Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa
 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Zmiany w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Zmiany w ustawie o odpadach
 • Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zmiany w ustawie o służbie cywilnej

Panel 2

Sektor finansowy – najważniejsze zmiany w bankowości i finansach
11.00 – 11.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Zmiany w ustawie Prawo bankowe
 • Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Zmiany w ustawie o Narodowym Banku Polskim
 • Zmiany w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
 • Zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
 • Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Zmiany w ustawie o usługach płatniczych
 • Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Sektor budowlano-inwestycyjny
11.30 – 12.00 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Zmiany w ustawie Prawo budowlane
 • Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP)
 • Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece
 • Zmiany w ustawie o drogach publicznych
 • Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych
 • Zmiany w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków
 • Zmiany w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
 • Zmiany w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Sektor medyczny – najważniejsze zmiany
12.00 – 12.30 – Katarzyna Korulczyk

 • Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
 • Zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej
 • Zmiany w ustawie o podstawowej opiece medycznej
 • Zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Panel 3

Sektor oświatowy – najważniejsze zmiany
13.15 – 13.45 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Zmiany w ustawie o systemie oświaty
 • Zmiany w ustawie Prawo oświatowe
 • Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Zmiany w ustawie Karta nauczyciela

Sektor prawniczy – najważniejsze zmiany
13.45 – 14.15 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Zmiany w ustawie o radcach prawnych
 • Zmiany w ustawie Prawo o adwokaturze
 • Zmiany w ustawie Prawo o notariacie
 • Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji
 • Zmiany w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Działalność gospodarcza, telekomunikacja i IT – najważniejsze zmiany
14.15 – 14.45 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne
 • Zmiany w ustawie o prawach konsumenta
 • Zmiany w utawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Prawo pracy – ochrona danych osobowych w stosunkach pracodawca-pracownik, rekrutacji, etc.
14.45 – 15.30 – dr Dominika Dörre-Kolasa

 • Zmiany w Kodeksie pracy (KP)
 • Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Zmiany w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

DZIEŃ 2

Nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Panel nr 1
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Praca w ochronie danych osobowych
9.00 – 9.30 – Witold Jarzyński

 • Analiza rynku pracy w ochronie danych osobowwych w 2018 r.
 • Gdzie szukać pracy i pracowników?
 • Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów w sektorze publicznym i prywatnym?
 • Jak przyciągnąć talenty i zachęcić kandydatów do składania ofert (wynagrodzenia, benefity, inne)?
 • W jakim kierunku pracownicy powinni rozwijać swoje kompetencje?

Praktyczne problemy sprawowania funkcji IOD w organizacji
9.30 – 10.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

Panel nr 2
Kodeksy postępowań

Kodeksy postępowania w służbie zdrowia – doświadczenia
11.00 – 11.45 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • RODO w służbie zdrowia – największe problemy stosowania przepisów
 • Założenia i zapisy kodeksu branżowego
 • Przedstawienie procesu opracowania kodeksu
 • Cele kodeksu

Kodeks postępowania w HR i rekrutacji – doświadczenia
11.45 – 12.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • RODO w rekrutacji – największe problemy stosowania przepisów
 • Założenia i zapisy kodeksu branżowego
 • Przedstawienie procesu opracowania kodeksu
 • Cele kodeksu

Panel nr 3
Naruszenia i kontrole

Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
13.15 – 14.00 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Procedura postępowania
 • Strony
 • Uprawnienia stron
 • Dowody
 • Sankcje

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
14.00 – 15.00 – Michał Kluska

 • Podmioty uprawnione do kontroli
 • Przebieg kontroli
 • Uprawnienia kontrolujących
 • Uprawnienia kontrolowanych
 • Protokół kontroli
 • Pierwsze rozstrzygnięcia i kary w UE – jaka nauka płynie dla administratorów?

DZIEŃ 3

RODO w praktyce

Panel 1
Prawa osób, których dane dotyczą i podstawy przetwarzania

Prawa osób, których dane dotyczą
9.00 – 10.00 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Weryfikacja tożsamości i termin realizacji żądania
 • Prawo dostępu do danych
 • Żądanie usunięcia danych
 • Sprostowanie danych
 • Przenoszenie danych
 • Ograniczenie przetwarzania
 • Sprzeciw
 • Żądanie niepodejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany

Podstawy przetwarzania danych
10.00 – 10.45 – Dominik Lubasz

 • Ustalenie podstawy przetwarzania
 • Podstawy przetwarzania danych zwykłych i tzw. danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych)
 • Czy zawsze potrzebna jest zgoda? Jak zbierać zgodę tam gdzie jest potrzebna?
 • Co to jest „uzasadniony interes administratora danych?

Panel 2
Umowa powierzenia przetwarzania

Umowa powierzenia przetwarzania
11.15 – 12.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Kiedy powierzać przetwarzanie danych?
 • Obowiązkowe elementy umowy powierzenia
 • Najczęstsze błędy

Panel 3
DPIA, ryzyko, incydenty

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz analiza ryzyka
13.15 – 14.15 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Czym jest ryzyko na gruncie RODO?
 • Jak oceniać ryzyko i jak postępować z ryzykiem?
 • Czy zawsze należy szacować wagę i prawdopodobieństwo ryzyka?
 • Szacowanie ryzyka jako mechanizm testowania zgodności – czy wdrożone środki techniczne lub organizacyjne są odpowiednie?
 • Kiedy ocena skutków doprowadzi do obowiązku skonsultowania planowanego projektu z Prezesem UODO?

Incydenty na gruncie RODO
14.15-15.15 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Co to jest incydent?
 • Raportowanie
 • Reakcja i zgłoszenia do PUODO
 • Plan naprawczy

Prelegenci

dr Dominik Lubasz

Radca prawny, kancelaria Lubasz i Wspólnicy.

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny Magazynu ODO.

Michał Kluska

Radca prawny, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

dr Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny, kancelaria Raczkowski Paruch

Katarzyna Korulczyk

Inspektor Ochrony Danych, Grupa LUX MED.

Marcin Serafin

Partner w kancelarii Maruta Wachta.

Tomasz Osiej

Kancelaria Omni Modo.

dr Mirosław Gumularz

Radca prawny, Gumularz Kozik Kancelaria.

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne NIMBUS
al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
www.konferencjenimbus.pl

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Zgłoszenia

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

1199 zł + VAT

(1474,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

999 zł + VAT

(1228,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo drukowaną książkę „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz”.

Autorzy: Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik, Karol Kozieł, Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski, Tomasz Banyś, Przemysław Gorzko

Wydawca: Must Read Media

Data wydania: Sierpień 2018 r.

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Książka

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Magazyn ODO” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 
Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.