II Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

3 dni | 18 prelekcji i warsztatów | Ponad 20 ekspertów

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota | Warszawa
13-15 marca 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Przepisy sektorowe (wprowadzające RODO) oraz inne akty prawne mające wpływ na ochronę danych osobowych

Panel 1

Sektor finansowy – najważniejsze zmiany w bankowości i finansach
9.00 – 9.45 – Damian Karwała

 • Zmiany w ustawie Prawo bankowe
 • Zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Zmiany w innych ustawach (ustawa o Narodowym Banku Polskim, ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o usługach płatniczych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
9.45 – 10.20 – Wiktor Rainka

 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Obowiązki administratora i procesora
 • Zabezpieczenie danych osobowych
 • Rola Inspektora Ochrony Danych
 • Środki ochrony prawnej i odpowiedzialność prawna

Panel 2

Administracja publiczna – najważniejsze zmiany przepisów istotne dla sektora publicznego
10.50 – 11.50 – dr hab. Bogdan Fischer

 • Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego (KPA)
 • Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa
 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Zmiany w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Zmiany w ustawie o odpadach
 • Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zmiany w ustawie o służbie cywilnej

Działalność gospodarcza, telekomunikacja i IT – najważniejsze zmiany
11.50 – 12.30 – Paweł Litwiński

 • Zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne
 • Zmiany w ustawie o prawach konsumenta
 • Zmiany w utawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Panel 3

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych (OUK)
13.15 – 13.45 – Paweł Markiewicz

 • RODO a KSCu
 • Operatorzy usług kluczowych
 • Szacowanie ryzyka
 • Obowiązki dostawców usług cyfrowych
 • Incydenty bezpieczeństwa a RODO
 • Usługi dostarczane podmiotom podlegającym KSC

Sektor prawniczy – najważniejsze zmiany
13.45 – 14.15 – Agnieszka Mencel

 • Zmiany w ustawie o radcach prawnych
 • Zmiany w ustawie Prawo o adwokaturze
 • Zmiany w ustawie Prawo o notariacie
 • Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji
 • Zmiany w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Sektor medyczny – najważniejsze zmiany
14.15 – 14.55 – Katarzyna Korulczyk

 • Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
 • Zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej
 • Zmiany w ustawie o podstawowej opiece medycznej
 • Zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prawo pracy – ochrona danych osobowych w stosunkach pracodawca-pracownik, rekrutacji, etc.
14.55 – 15.40 – Paweł Sych

 • Zmiany w Kodeksie pracy (KP)
 • Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Zmiany w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

DZIEŃ 2

Nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Panel nr 1
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Praca w ochronie danych osobowych
9.00 – 9.30 – Joanna Pawlik, Małgorzata Sułkowska

 • Analiza rynku pracy w ochronie danych osobowwych w 2018 r.
 • Gdzie szukać pracy i pracowników?
 • Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów w sektorze publicznym i prywatnym?
 • Jak przyciągnąć talenty i zachęcić kandydatów do składania ofert (wynagrodzenia, benefity, inne)?
 • W jakim kierunku pracownicy powinni rozwijać swoje kompetencje?

Praktyczne problemy sprawowania funkcji IOD w organizacji
9.30 – 10.30 – Tomasz Osiej, Michał Czarnecki

 • IOD wewnętrzny i zewnętrzny – „plusy dodatnie i ujemne”
 • Umiejscowienie IOD w organizacji – podstawa powołania, zakres uprawnień
 • IOD – rzeczywistość pomiędzy Zarządem, UODO a podmiotem danych
 • Jak aktywnie pełnić funkcję nie szkodząc biznesowi? Czy to w ogóle możliwe?
 • Największe problemy jakich się IOD nie spodziewali przed „epoką RODO”

Panel nr 2
Kodeksy postępowań

Kodeks postępowania w służbie zdrowia – doświadczenia
11.00 – 11.45 – Piotr Najbuk

 • RODO w służbie zdrowia – największe problemy stosowania przepisów
 • Założenia i zapisy kodeksu branżowego
 • Przedstawienie procesu opracowania kodeksu
 • Cele kodeksu

Kodeks postępowania w HR i rekrutacji – doświadczenia
11.45 – 12.30 – Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik

 • RODO w rekrutacji – największe problemy stosowania przepisów
 • Założenia i zapisy kodeksu branżowego
 • Przedstawienie procesu opracowania kodeksu
 • Cele kodeksu

Panel nr 3
Naruszenia i kontrole

Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
13.15 – 14.00 – Marcin Serafin

 • Procedura postępowania
 • Strony
 • Uprawnienia stron
 • Dowody
 • Sankcje

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
14.00 – 15.00 – Michał Kluska

 • Podmioty uprawnione do kontroli
 • Przebieg kontroli
 • Uprawnienia kontrolujących
 • Uprawnienia kontrolowanych
 • Protokół kontroli
 • Pierwsze rozstrzygnięcia i kary w UE – jaka nauka płynie dla administratorów?

DZIEŃ 3

RODO w praktyce

Panel 1
Prawa osób, których dane dotyczą i podstawy przetwarzania

Praktyczne i techniczne aspekty realizacji praw podmiotów danych
9.00 – 10.00 – Daria Worgut – Jagnieża

 • Prawa podmiotów danych
 • Opłaty za realizację żądań
 • Sposoby organizacji obsługi żądań
 • Udział procesora i subprocesora w procesie obsługi żądań
 • Systemy IT – czy wszystkie z nich wymagają dostosowania?
 • Elektroniczny rejestr zgód jako metoda zarządzania zgodami

Podstawy przetwarzania danych
10.00 – 10.45 – Dominik Lubasz

 • Ustalenie podstawy przetwarzania
 • Podstawy przetwarzania danych zwykłych i tzw. danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych)
 • Czy zawsze potrzebna jest zgoda? Jak zbierać zgodę tam gdzie jest potrzebna?
 • Co to jest „uzasadniony interes administratora danych?

Panel 2
Umowa powierzenia przetwarzania

Umowa powierzenia przetwarzania
11.15 – 12.30 – Wojciech Jakubowski

 • Kiedy powierzać przetwarzanie danych?
 • Obowiązkowe elementy umowy powierzenia
 • Najczęstsze błędy

Panel 3
DPIA, ryzyko, incydenty

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz analiza ryzyka
13.15 – 14.15 – Arwid Mednis

 • Czym jest ryzyko na gruncie RODO?
 • Jak oceniać ryzyko i jak postępować z ryzykiem?
 • Czy zawsze należy szacować wagę i prawdopodobieństwo ryzyka?
 • Szacowanie ryzyka jako mechanizm testowania zgodności – czy wdrożone środki techniczne lub organizacyjne są odpowiednie?
 • Kiedy ocena skutków doprowadzi do obowiązku skonsultowania planowanego projektu z Prezesem UODO?

Incydenty na gruncie RODO
14.15-15.15 – Anna Dmochowska

 • Co to jest incydent?
 • Raportowanie
 • Reakcja i zgłoszenia do PUODO
 • Plan naprawczy

Prelegenci

dr Dominik Lubasz

Radca prawny, kancelaria Lubasz i Wspólnicy.

dr Paweł Litwiński

Adwokat, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Michał Kluska

Radca prawny, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Paweł Sych

Radca prawny, kancelaria Raczkowski Paruch

Katarzyna Korulczyk

Inspektor Ochrony Danych, Grupa LUX MED.

Marcin Serafin

Partner w kancelarii Maruta Wachta.

Tomasz Osiej

Kancelaria Osiej i Partnerzy.

dr Mirosław Gumularz

Radca prawny, Gumularz Kozik Kancelaria.

dr Damian Karwała

Senior associate, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki.

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny Magazynu ODO.

Wojciech Jakubowski

IOD ENERGA-Obrót S.A.

Anna Dmochowska

Adwokat, ODO 24 .

Arwid Mednis

PwC Legal.

Patrycja Kozik

Radca prawny, Gumularz Kozik Kancelaria.

Piotr Najbuk

Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka

Joanna Pawlik

Ekspert Hays Poland, Senior Consultant dywizji HR & Legal

Małgorzata Sułkowska

Ekspert Hays Poland, Lider specjalizacji HR & Legal

Agnieszka Mencel

Managing Associate, Head of TMT/IP, Linklaters

Daria Worgut – Jagnieża

Audytel

Paweł Markiewicz

M3Mcom

dr hab. Bogdan Fischer

Partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy

Wiktor Rainka

Adwokat, Partner w kancelarii Kondracki Celej

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
al. Jerozolimskie 181b
02-222 Warszawa

Wskazówki dojazdu do centrum.

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Stoliki eksperckie

Partnerzy medialni

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy merytoryczni

Zgłoszenia

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

1199 zł + VAT

(1474,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

999 zł + VAT

(1228,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo drukowaną książkę „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz”.

Autorzy: Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik, Karol Kozieł, Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski, Tomasz Banyś, Przemysław Gorzko

Wydawca: Must Read Media

Data wydania: Sierpień 2018 r.

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Książka

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Magazyn ODO” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 
Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.